Episode 17 – Eva Fjeldstad, forfattaren av boka «Takk for maten?»

*****

Det har aldri vore fleire konserveringsmiddel, sprøytemiddel og andre kjemiske substansar i maten me kjøper i daglegbutikkane i dag. Skal me stole på dei offisielle råda frå Mattilsynet er maten likevel heilt trygg, og det er ingen grunn til bekymring så lenge ein har eit variert kosthald.

Eller…?

Eva Fjeldstad bestemte seg for å skrive boka «Takk for maten?» basert på den uavhengige forskninga som er gjort på dei mange kjemikaliane som vert nytta i moderne matproduksjon, og hennar konklusjon er skremmande. Opptil 90 prosent av maten som vert seld i norske butikkar inneheld så mykje giftstoffer at ho meiner det på sikt kan gjere oss sjuke, og at svært mange nordmenn i dag lever med sjukdommar som er forårsaka av giftstoffer i maten.

– Over 90 prosent av maten i butikkane inneheld konserveringsmidler og sprøytemidler. Desse stoffa drep tarmbakterier, og dreper du tarmbakterier blir du faktisk sjuk, seier Fjeldstad til Uten Filter.

– Helsa blir langsomt dårlegare fordi desse bakteriane sakte men sikkert vert øydelagt.

Ho meiner svært mange sjukdommer har utspring i endring av bakteriefloraen i tarmane, som fibromyalgi, ME, leddgikt, diabetes, allergi og kreft.

Fjeldstad åtvarar folk om å stole blindt på dei offisielle kostholdsråda frå styresmaktene, og viser til at grenseverdiane stadig vekk vert auka.

– Mattilsynet hevar heile tida grensene etter kvart som andre land og det norske landbruket treng å nytte meir sprøytemiddel, seier Fjeldstad som viser til at resistensen hos plantene gjer at det stadig er større behov for å auke mengda sprøytemidlar.

– Meiner du at Mattilsynet vert styrt av industrien?

– Det er veldig freistande å svare ja på det spørsmålet.

Du kan lese kva Mattilsynet meiner om nokre av påstandane til Fjeldstad i denne Bergens Tidende-artikkelen.

Eva Fjeldstad er utdanna homøopat og har i ei årrekke arbeidd med fordøyelsesrelaterte helseplagar, og underviser deltid på Tunsberg medisinske skole.

Høyr også episode 1 av Uten Filter, med Siri Helle, som også handla om matproduksjonen.

Følg Uten Filter på…

Episode 16 – Frode Fanebust, forfattaren som vil stikke hull på dei norske mytene

***

Du har høyrt det ut før. Norge er ein humanitær stormakt med ein bistandspolitikk som hjelper dei fattigste. Eit levande lokaldemokrati, ein suksessfull velferdsstat med eit utdanningssystem som utjamnar sosiale forskjellar. Norge er verdas lukkelegste land å bu i, og det er typisk norsk å vere god!

Mytene er mange om Norge, men kor sanne er dei? Dette ville Frode Fanebust finne ut av, då han inviterte over 20 skribentar til å skrive antologien «Makt, myter og media» – med undertittelen «Det er verre enn du tror».

Fanebust er bekymra for utviklinga av det norske samfunnet, og meiner me har fått ein politisk elite i Norge som minnar om eit adelskap, med meiningar som ikkje har rot blant folket.

– Eg meiner me har begynt å få ein politikarstand som er ein adel i Norge, kor denne poliske adelen oppfatter makt som ein sjølvfølgje.

Han meiner norsk media på langt veg sviktar i oppgåva si i å drive maktkritikk, som igjen bidrar til at dei norske mytene får leve vidare utan kritikk, og nemnar norsk bistandspolitikk som eit døme.

– Bistand er med på å bygge opp vårt nasjonale sjølvbilete. Men mykje av bistanden til andre land seiler under falskt flagg og går til norske økonomiske interesser. Grunnen til at ein ikkje høyrer om det dette viser at det er for få som grev i dette, og for mange som vert med styresmaktene på solskinnsturar og får presentert eit bilete servert av politikarar og spinndoktorar som får prege mediebiletet.

Forfattaren trur oppbygginga av eit statleg kommunikasjonsapparat gjer at media blir stadig meir einsretta og mindre gravande.

– Eg er ikkje spesielt optimistisk på makten og mediene sine vegner. Mediene blir mindre gravande, mindre skarpe og meir einsarta. Ein treng eit mangfold i metodar, meiningar og ytringar, og dette mangfoldet er truga når ein er underlagt eit departemants informasjonsstrategi. Det er ein skummel tendens.

Frode Fanebust er utdanna siviløkonom, og er forfattar av fleire kritiske sakprosabøker, mellom anna om bestefaren Toralv Fanebust, den kjende redaktøren som etter 2. verdskrig sona den lengste fengselsstraffen for injurier i norgeshistorien etter å ha kome med sterk kritikk av landssvikoppgjeret.

Følg Uten Filter på…